Skip to content

Privacy statement

Definities

In dit privacy statement worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Privacy statement:
Het onderhavige privacy statement.

Gebruiker:
De natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Persoonsgegevens:
Alle gegevens en informatie die de gebruiker kunnen identificeren en/of aan een gebruiker kunnen worden gekoppeld.

Verantwoordelijke:
De besloten vennootschap SmartKitchen B.V., gevestigd aan de Ootmarsumsestraat 274-276, 7603 AS, te Almelo, geregistreerd onder KvK-nummer 84423153;

AVG:
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verwerken:
Alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op de persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Website:
www.smart-kitchen.nl

1. Algemeen

In dit privacy statement wordt beschreven hoe SmartKitchen B.V. omgaat met de persoonsgegevens van de gebruikers. De persoonsgegevens en informatie die de gebruiker aan SmartKitchen B.V. verstrekt, zal SmartKitchen B.V. te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door SmartKitchen B.V. SmartKitchen B.V.

2. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is SmartKitchen B.V.

3. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door SmartKitchen B.V. worden verwerkt zijn: voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, klantnummer, verhuisadres, bankrekeningnummer, betaalvoorwaarden, en overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het verwerken van een bestelling en/of opdracht.

4. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

SmartKitchen B.V. verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder beschreven doeleinden waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan SmartKitchen B.V. heeft verstrekt:
 • indien de gebruiker SmartKitchen B.V. om informatie over haar diensten en/of producten verzoekt, gebruikt SmartKitchen B.V. de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en voor het offertetraject;
 • indien de gebruiker een opdracht verstrekt en/of een product koopt, gebruikt SmartKitchen B.V. de persoonsgegevens om de opdracht uit te voeren en/of het product te leveren;
 • indien de gebruiker een opdracht verstrekt en/of een product koopt, gebruikt SmartKitchen B.V. de persoonsgegevens om de financiële transacties te verwerken en ter uitvoering van de opdracht;
 • indien de gebruiker een overeenkomst afsluit met SmartKitchen B.V., gebruikt SmartKitchen B.V. de persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • indien de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal SmartKitchen B.V. de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden
 • indien de gebruiker een klacht heeft over de diensten en/of producten van SmartKitchen B.V., gebruikt SmartKitchen B.V. de persoonsgegevens voor het afhandelen van de klacht;
 • indien de gebruiker solliciteert bij SmartKitchen B.V., gebruikt SmartKitchen B.V. de persoonsgegevens voor het selectie- en sollicitatietraject;
 • indien de gebruiker persoonsgegevens heeft verstrekt om zich aan te melden voor en/of in het kader van een workshop, seminar, kennissessie, bijeenkomst, of andere (commerciële) activiteiten, gebruikt SmartKitchen B.V. de persoonsgegevens voor het organiseren van deze activiteiten, zoals het verzenden van de uitnodiging, het verzenden van de informatie over de desbetreffende activiteit en/of het toezenden van relevante documentatie.

5. Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

SmartKitchen B.V. baseert de verwerking van de persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:
 • de gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen SmartKitchen B.V. en de gebruiker;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking is noodzakelijk om de belangen van de gebruiker te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

6. Doorgiften derden

SmartKitchen B.V. zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet uitlenen, verhuren, verkopen, doorgeven aan derden of op enige andere wijze openbaar maken. SmartKitchen B.V. zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
 • de doorgifte geschiedt aan een door SmartKitchen B.V. voor de in dit privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 • SmartKitchen B.V. op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

7. Bewaartermijnen

SmartKitchen B.V. bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij SmartKitchen B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Zodra het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

8. Privacyrechten

De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, overdracht, correctie, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn persoonsgegevens. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om vergeten te worden.

De gebruiker heeft recht op informatie over, beperking van en verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Indien de gebruiker van één van zijn rechten gebruik wil maken, kan de gebruiker contract op nemen met SmartKitchen B.V. via het e-mailadres info@smart-kitchen.nl of tel. 0546-764-764.

Schriftelijke verzoeken kan de gebruiker sturen aan:

  • SmartKitchen B.V.
  • Ootmarsumsestraat 274-276
 •          7603 AS Almelo

Bovenstaande verzoeken van de gebruiker zal SmartKitchen B.V. na ontvangst uiterlijk binnen één maand verwerken en afhandelen.

De gebruiker heeft te allen tijde het recht op bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over het gebruik en verwerken van zijn persoonsgegevens.

9. Nieuwsbrief

De gebruiker kan zich via een schriftelijk aanmeldformulier, via de website of via info@smart-kitchen.nl aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de gebruiker op de hoogte over het laatste nieuws, laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van producten en diensten van SmartKitchen B.V. De gebruiker ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door via de hyperlink die onderaan de nieuwsbrief wordt vermeld of door een e-mail te sturen naar via info@smart-kitchen.nl. De gebruiker zal dan geen berichten meer ontvangen. Indien de gebruiker andere vragen heeft over de nieuwsbrief kan de gebruiker een e-mail sturen naar via info@smart-kitchen.nl.

10. Cookies

Bij het bezoeken van de website kan SmartKitchen B.V. persoonsgegevens en informatie van de gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. SmartKitchen B.V. maakt uitsluitend gebruik van functionele en analytische cookies. De persoonsgegevens en informatie die SmartKitchen B.V. verzamelt middels cookies zullen uitsluitend gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden. Voor het verzamelen van de statistieken maakt SmartKitchen B.V. gebruik van het programma Google Analytics. SmartKitchen B.V. verzamelt de volgende persoonsgegevens en informatie middels cookies:
 • surf- en klikgedrag;
 • aantal bezoeken van de gebruiker;
 • referrer (de bron van waaruit de gebruiker is binnengekomen op de website);
 • soort browser die de gebruiker heeft gebruikt;
 • tijdstip en duur van het bezoek op de website;
 • welke pagina’s van de website de gebruiker heeft bezocht;
 • het land waarvan uit de gebruiker de website heeft bezocht.
SmartKitchen B.V. gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:
 • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
 • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
 • om te analyseren hoe de gebruikers de website gebruiken, om de website te optimaliseren en te verbeteren;
 • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.
Indien de gebruiker bezwaar heeft tegen cookies, kan de gebruiker de instellingen via zijn browser aanpassen.

11. Beveiliging

SmartKitchen B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking, vernietiging en/of beschadiging.

12. Wijziging

SmartKitchen B.V. behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt.

SmartKitchen B.V. adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Dit huidige privacy statement is bijgewerkt op 5 mei 2022.

13. Contact

Voor vragen en alle overige zaken die verband houden met dit privacy statement, kan de Gebruiker contact opnemen met SmartKitchen B.V. via info@smart-kitchen.nl of tel. 0546-764-764.

Zelf een keuken samenstellen?

Ga naar onze keuken configurator